SPOSÓB WSPÓŁPRACY

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Stechny zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Powyższe czynności mogą być świadczone w ramach stałej obsługi z comiesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, według stawki godzinowej albo na podstawie pojedynczych zleceń od klienta. Wynagrodzenie zawsze wyliczane jest indywidualnie i zależy od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. Niemniej jednak w każdej sytuacji wynagrodzenie albo sposób jego wyliczenia jest akceptowane przez klienta przed dokonaniem świadczenia przez Kancelarię.

W szczególności najbardziej preferowaną formą świadczenia usług dla przedsiębiorców jest stała współpraca. Pozwala to na pełne zrozumienie potrzeb i problemów klienta przez Kancelarię, a co za tym idzie, wypracowanie dla niego jak najlepszych rozwiązań danego problemu. Ponadto taka forma współpracy pozwala przewidywać ryzyka związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i zapobiegać im, zgodnie z zasadą, iż lepiej zapobiegać problemom niż później usuwać ich skutki. Powyższe czynności mogą być wykonywane bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy po to, aby jak najlepiej zrozumieć specyfikę problemu i jak najszybciej znaleźć najlepsze jego rozwiązanie.

ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

Prawo spółek handlowych

– kompleksowe doradztwo prawne i pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego,
– doradztwo prawne w zakresie wykonywania praw i obowiązków organów, wspólników lub osób trzecich w spółkach prawa handlowego,
– przekształcanie spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółki prawa handlowego

Prawo gospodarcze

– sporządzanie i opiniowanie umów, aktów prawnych, pism oraz wewnętrznych dokumentów przedsiębiorcy,
– windykacja wierzytelności,
– zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych,
– uczestniczenie w negocjacjach handlowych.

Prawo upadłościowe, w tym upadłość konsumencka

– sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
– doradztwo prawne na rzecz podmiotów zamierzającym ogłosić upadłość,
– zastępstwo procesowe w sprawach związanych z upadłością.

Prawo cywilne

– sporządzanie i opiniowanie umów, aktów prawnych, pism,
– windykacja należności,
– zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,

Prawo spadkowe

– doradztwo związane z planowaniem spadkowym w celu zabezpieczenia najbliższych osób po śmierci spadkodawcy,
– zastępstwo procesowe w sprawach spadkowych,
– dochodzenie roszczeń o zachowek oraz reprezentowanie zobowiązanych do zapłaty zachowku,
– sprawy z zakresu działu spadku,
– doradztwo w zakresie sporządzania testamentów,
– doradztwo w zakresie spraw podatkowych związanych ze spadkami.

Prawo deweloperskie i nieruchomości

– doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność deweloperską,
– sprawdzanie i opiniowanie umów zawieranych z deweloperami na wybudowanie nieruchomości,
– doradztwo w zakresie praw przysługującym nabywcom nieruchomości,
– doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
– doradztwo w postępowaniach wieczystoksięgowych,
– dochodzenie roszczeń związanych z nieruchomościami jak m.in. zniesienie współwłasności, naruszenia posiadania, rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości, prawa zasiedzenia nieruchomości itd.
– przygotowywanie umów o roboty budowlane lub umów o dzieło związanych z inwestycjami związanymi z nieruchomościami

Prawo pracy

– doradztwo na rzecz pracodawców związane z prawami i obowiązkami wynikającymi z prawa pracy,
– zastępstwo procesowe w sprawach prawa pracy,
– doradztwo na rzecz pracowników w zakresie odwoływania się od wypowiedzeniem umów o pracę

Prawo medyczne

– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych,
– doradztwo na rzecz podmiotów leczniczych prowadzących spory o błąd w sztuce medycznej, a w szczególności zastępstwo procesowe w tego typu sprawach,
– dochodzenie roszczeń wynikających z błędów w sztuce medycznej

Prawo alimentacyjne i rodzinne

– doradztwo i zastępstwo procesowe związane z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych,
– zastępstwo procesowe w sprawach o rozwiązanie małżeństwa lub unieważnienie małżeństwa,
– doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach związanych z podziałem majątku

rozwody gorzów