//Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy czynności przekształcenia podmiotu leczniczego

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy czynności przekształcenia podmiotu leczniczego

Witam wszystkich Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii, w dziale „Aktualności”. Będą tutaj opisywane sprawy, z którymi każdy z Państwa może się zetknąć na co dzień.

W pierwszym swoim wpisie, chciałby przedstawić sprawę, którą na etapie sądowo – administracyjnym prowadziłem jako pełnomocnik procesowy, a która ostatecznie zakończyła się korzystnym dla mojego mocodawcy rozstrzygnięciem dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt: II FSK 419/17). Sprawa dotyczyła obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej przez podmiot leczniczy, który został przekształcony w spółkę prawa handlowego i powstała w następującym stanie faktycznym.

Podmiot leczniczy prowadzący do tej pory działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uległ przekształceniu w spółkę prawa handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z czynnością tą wiązał się obowiązek sporządzenia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Konsekwencją tego, notariusz sporządzający powyższy dokument w formie aktu notarialnego, pobrał od mojego mocodawcy podatek od czynności cywilnoprawnej. Podatnik nie zgodził się z powyższym, zakwestionował powyższy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i zażądał stwierdzenia przez organ nadpłaty podatku na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) u.p.c.c wskazując, że w niniejszej sprawie zachodzi podstawa do wyłączenia opodatkowania, ponieważ jest to czynność w sprawie zdrowia. Organy podatkowe stwierdziły jednak, że niezaszły przesłanki do zastosowania powyższego wyłączenia, a tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia nadpłaty. Rozstrzygnięcia powyższe podtrzymał wojewódzki sąd administracyjny. Ten ostatni przyjął, że powyższa czynność sporządzenia aktu założycielskiego dotyczyła jedynie kwestii organizacyjnych, a tym samym nie jest czynnością w sprawie zdrowia.

Odmienne stanowisko, korzystne dla podatnika, przyjął dopiero NSA w powyższym wyroku. Stwierdził on, że istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była wykładnia pojęcia „w sprawach zdrowia”, która występuje w treści art. 2 pkt 1 lit. f) u.p.c.c. NSA wbrew stanowisku organów oraz wojewódzkiego sądu administracyjnego przyjął, że „Czynnością cywilnoprawną wyłączoną spod opodatkowania może być zatem każda z czynności wymienionych w art.1 ust.1 p.c.c., jeżeli została dokonana w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.” Istotny jest natomiast cel dokonywanej czynności i jej związek polegający na tym, aby czynność ta była warunkiem do prowadzenia działalności m.in. działania w celu zachowania i życia lub poprawy stanu zdrowia. Za taką czynność mającą związek ze sprawą dotyczącą zdrowia, NSA uznał sporządzenie aktu założycielskiego podmiotu leczniczego w związku z jego przekształceniem w spółkę prawa handlowego. Konsekwencją tego, w powyższym wyroku NSA nakazał rozumienie pojęcia „w sprawie” w szerszym znaczeniu, niż do tej pory przyjmowały to organy podatkowe.

Wydaje się, że powyższy wyrok wpisuje się w trend orzecznictwa, aby przyjmować szerszą wykładnię pojęcia „w sprawie” w zakresie wyłączania od opodatkowania czynności podatkiem cywilnoprawnym prawnym. Przedmiotowy wyrok moim zdaniem może również znaleźć zastosowania do wyłączania z opodatkowania przedmiotowym podatkiem nie tylko czynności z zakresu zdrowia, ale również innych, o jakich mowa w art. 2 pkt 1 u.p.c.c. (podobnie również wypowiada się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt: SA/Kr 524/13).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt: II FSK 419/17), publ. – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/80C4117757